**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน   
หัวข้อที่ 92 - 104 
จาก 1891 หัวข้อ [ 146 หน้า ]
   4 5 6 7 8 9 10 11 12  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 10 ประเทศ มีมติเห็นชอบรับรองการกำหนด มาตรการด้านสุขอนามัยพืช ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนนโยบายประมงอาเซียน โดยเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพประชุมในปีถัดไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สนอง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” สู่การปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
ยอดผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ รวม 108,567 คน โดยทุกภาคส่วนพร้อมร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
จังหวัดลำพูนมุ่งส่งเสริม แก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงจากเดิมในปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก รักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เฝ้าระวังและเตือนภัยจุดเสี่ยงให้กับประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มช. ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิดตัว แอพพลิเคชั่น "CM All" พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ สามารถเข้าถึงข้อมูลร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ก้าวไปสู่ความเป็น Smart City ภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิตอลเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาด้านการปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือให้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังในพื้นที่อำเภอชายแดนและพื้นที่ตอนใน ที่ต่อเนื่องของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และเชียงราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างเว็บไซต์เชื่อมธุรกิจ SME กับ Startup ภายใต้ชื่อ Smart Directory เพื่อยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจไทยให้สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปสู่การเป็น “Smart Enterprise” เผยมีสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการแล้ว 104 ราย โดยสามารถจับคู่และช่วยแก้ปัญหาให้กับเอสเอ็มอีแล้ว 63 ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 150 ล้านบาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเชียงใหม่ทั้ง 18 แห่ง พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในการทำงาน รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในจังหวัดลำพูน ร่วมกันสร้างบ้านพอเพียงตามแนวทางประชารัฐให้แก่ ชาวชุมชนคุ้ยขยะ พร้อมได้จัดพิธีมอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชนและมอบต้นกล้าดอกดาวเรือง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยการเพาะเห็ดให้กับชาวตำบลบ้านกลาง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทรงออกแบบใหม่เป็นศิลปะล้านนาไทยแบบร่วมสมัย เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติ และ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต 84,000 องค์ และเปิดให้ประชาชนร่วมบูชาองค์ละ 100 บาท ที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่เหียะ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 10 ประเทศ สมาชิกอาเซียน ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงสนับสนุนนโยบายอาเซียน ในการเป็นภูมิภาคที่มีสินค้าเกษตร อาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ ทั้งด้านการผลิต การค้า และปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 9 และ 10 ที่นำช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 102]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 101]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 98]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved